Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pod tytułem EMOCJA

Od września 2020 roku grupa IV realizuje zadania Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pod tytułem EMOCJA. Głównym założeniem projektu jest pokazanie dzieciom, że emocje i ich wyrażanie jest bardzo ważne, gdyż nie tylko pozwalają nam zrozumieć samych siebie lecz również drugą osobę. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: https://emocja.org/

Info ze strony internetowej:

Uzasadnienie i idea projektu:

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany przez nas projekt obejmuje pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach.

Głównym założeniem naszego projektu jest pokazanie dzieciom i młodzieży- że emocje i ich wyrażanie, nauka języka emocji jest bardzo ważne, gdyż nie tylko pozwala nam zrozumieć samych siebie lecz również drugą osobę.
Dlatego aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do drugiego człowieka, powstał nasz projekt. Projektem zostaną objęci uczniowie w wieku od 3 do 18 lat.

Cele ogólne projektu:

  • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec drugiego człowieka.
  • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
  • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie drugiej osoby.
  • Wychowanie do wartości takich jak wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Cele szczegółowe:
• Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
• Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja” oraz akcji dodatkowych takich jak Kartki z Iskierkami Emocji oraz Przygoda Kolorowej Skarpety.
• Rozwijanie kompetencji posługiwania się językiem emocji.
• Kształtowanie postaw empatii wobec innych ludzi.
• Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
• Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
• Eliminowanie zachowań agresywnym w stosunku do drugiej osoby.
• Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

Okres realizacji
Od 1 września 2020 do 13 czerwca 2021 roku.