Ważne informacje

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Oferta edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez Miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się 1 marca 2021 r. i potrwa do 12 marca 2021 r.

W związku z tym, że samorządy zobowiązane są do zapewnienia miejsc w edukacji przedszkolnej dla dzieci z czterech roczników, Miasto przygotowało miejsca dla dzieci:

– w wieku 3-4 lat: w przedszkolach,
– w wieku 5-6 lat: w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

W dniach od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Realizacja obowiązku może odbywać się w:

– przedszkolu,
– oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

*dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszczają lub być ubiegać się o przyjęcie

*do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2015-2018) dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w Mieście Lublinie

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 1 marca br., od godz. 8.00 do 12 marca br. do godz. 15.00
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
  12 kwietnia  godz. 12.00
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 12 kwietnia br. od godz. 12.00 do 16 kwietnia br.
  do godz. 15.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:19 kwietnia br. godz. 12.00
 5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
 6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji, tj. od 1 marca br. do dnia 12 marca br. :

 1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
 2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

 1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

– wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 1 do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00.
– wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 1 do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i na tej podstawie kontynuują wychowanie przedszkolne w danej placówce.

 Dodatkowe informacje:

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.

W przypadku posiadania przez przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego ( zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, 1378 oraz Dz. U. z 2021 r., poz. 4) decyduje dyrektor jednostki.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w Mieście Lublinie.

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 15 czerwca br., od godz. 8.00 do 19 czerwca br. do godz. 15.00.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 10 lipca  br. godz. 12.00.
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 10 lipca  br. godz. 12.00 do 15 lipca br. do godz. 15.00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 17 lipca br. godz. 12.00.
 5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
 6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic wypełnia wniosek wraz załącznikami tylko w formie elektronicznej.    

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji, tj. od 15 czerwca br. do dnia 19 czerwca br. :

 • wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
 • w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

W zakładce: pliki do pobrania, znajduje się Instrukcja wypełniania wniosku dla Rodziców. Instrukcja dołączona została również jako załącznik do niniejszej informacji.

Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę zgłoś kandydaturę (funkcjonalność dostępna będzie od 15 czerwca br. od godziny 8.00). Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, należy w pierwszej kolejności uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a następnie dołączyć załączniki. Wniosek bez załączników nie weźmie udziału w rekrutacji!

Rodzic, składając wniosek w formie elektronicznej potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń, zgodnie z klauzulą zamieszczoną we wniosku.

Podczas składania wniosku:

 • jeżeli każdy z obojga rodziców podpisze wniosek podpisem elektronicznym – wówczas nie ma potrzeby dostarczania w formie papierowej wniosku wraz załącznikami do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru. Podpis jednego z rodziców nie wystarcza do elektronicznego podpisania wniosku.
 • jeżeli rodzice nie posiadają podpisu elektronicznego – wówczas wypełniają wniosek, ale go nie podpisują i zobowiązani są w terminie od 22 do 26 czerwca br. dostarczyć w formie papierowej wniosek wraz z załącznikami do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.  O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

https://lublin.eu/download/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/2020/instrukcja_wypelniania_wniosku.pdf

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 3-6 LAT, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

Dnia 4 maja 2020 r. o godz. 12.00 zostanie podana do wiadomości informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do placówki. Informacja taka zostanie przesłana do Państwa na adres e-mail podany we wniosku i będzie także widoczna w systemie, po zalogowaniu na swoje konto. Dla kandydatów zakwalifikowanych, kolejnym krokiem w procesie rekrutacji będzie potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Potwierdzanie woli będzie miało miejsce w dniach 4-8 maja br. W celu potwierdzenia woli, rodzic, którego dziecko zakwalifikowało się do placówki:

 • jeżeli posiada podpis elektroniczny – może potwierdzić wolę elektronicznie w systemie, używając podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego jednego rodzica i wybierając przycisk „potwierdź wolę”,
 • jeżeli nie posiada podpisu elektronicznego – powinien przesłać uzupełnioną i podpisaną „deklarację potwierdzenia woli” za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego zakwalifikowało się dziecko.

Wzór deklaracji oraz adresy e-mail przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdują się w załącznikach, a także w zakładce „pliki do pobrania” w systemie.

Aby przesłać deklarację potwierdzania woli należy pobraną deklarację zapisać na pulpicie, uzupełnić i podpisać na klawiaturze, po czym załączyć ją do maila i przesłać na adres jednostki kwalifikacji.

Następnie, po etapie potwierdzania woli, tj. dnia 11 maja br. o godz. 13.00 rodzic na adres e-mail wskazany we wniosku, otrzyma informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dziecka do placówki.

PLIKI DO POBRANIA

Wykaz przedszkoli.docx

Wykaz przedszkoli

deklaracja potwierdzenia woli.odt

deklaracja potwierdzenia woli

Wykaz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.doc

Wykaz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zdalne potwierdzenie woli

Kandydat_Zdalne potwierdzenie woli