DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola Integracyjnego nr 39 w Lublinie http://www.p39.lublin.eu/

Przedszkola Integracyjnego nr 39 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Integracyjnego nr 39.

Dane teleadresowe jednostki:

 • Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie
 • Balladyny 14, 20-601 Lublin
 • tel. 81 525 14 59
 • Data publikacji strony internetowej: 13.10.2013.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:12.03.2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część dokumentów nie posiada:

-warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

-opisów alternatywnych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

-audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

-prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r..

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

onika Wójtowicz

e-mail: poczta@p39.lublin.eu
Telefon: 81 466 49 34

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku Przedszkola Integracyjnego nr 39 w Lublinie

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Integracyjne  nr 39 w Lublinie
ul. Balladyny 14, 20-601 Lublin
tel. 81 466 49 34

 1. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych
 2. W budynku są dwa wejścia – pierwsze dostosowane dla osób niepełnosprawnych; do drugiego wejścia budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 3. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.
 4. Budynek jest dwupoziomowy – aby dostać się na poziom powyżej parteru, należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 5. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 6. Przedszkole posiada własny parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 7. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP Przedszkola Integracyjnego nr 39 prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Wójtowicz, poczta@p39.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 49 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Raport o zapewnieniu Dostępności podmiotu publicznego