HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w Mieście Lublinie na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 27 lutego i potrwa do 10 marca 2023 r.

1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 27 lutego br., od godz. 8.00 do 10 marca br. do godz. 15.00

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:  31 marca  br. godz. 12.00

3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 31 marca br. od godz. 12.00 do 07 kwietnia br. do godz. 15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 11 kwietnia br. godz. 12.00

5. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,

7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,

8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Przepisy, w oparciu o które pracuje komisja rekrutacyjna w przedszkolu w 2023 r.:

  • Rozporządzenie MEiN z 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022, poz. 2431).

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) art. 130, 131, art. 158, art. : 152, 153, 154, 155, 157

  • Uchwała nr 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

  • Zarządzenie nr 122/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez miasto Lublin.

  • Zarządzenie nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2023/24 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów.

Zarządzenie nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów.

 

pz_2022_12_121_zalacznik_harmonogram

Załącznik do zarządzenia nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w  szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów
.

pz_2022_12_121